Предлаганият прибор е наша интерпретация на схемата от книгата “Ел. схеми в автомобила” на Св. Стефанов.
    Този оборотомер е предназначен за работа с класически бензинов двигател, като за датчик се използва прекъсвача към първичната част на повишаващата бобина. При отваряне на чукчето възниква колебателен процес в LC веригата. Този напрежителен резонанс се съпътства от напрежения до 400V. Честотата на комутацията е свързана не само с оборотите на коляновия вал, но и с броя на цилиндрите, работните тактове, броя на прекъсвачите:
    f = (n/30).(N/z.r), където
    f – честотата на ел. сигнал за оборотомера;
    n – честотата на въртене на коляновия вал;
    N – брой цилиндри;
    z – брой тактове;
    r – брой прекъсвачи.
    В масовия случай – 4-цилиндров, 4-тактов, с един прекъсвач: f = n / 30; т.е. f = 50Hz при n = 1500min-1, f = 100Hz при n = 3000min-1, f = 300Hz при n=9000min-1.
    Електронният оборотомер с цифрова индикация измерва броя на импулсите за единица време, т.е. той е един честотомер, съдържащ формировател с 74121, електронна “врата” с 555, брояч с 4518, дешифратор с регистър-памет, два активни и два пасивни LED индикатора.
    Инт. схема U1-74121 (чакащ мултивибратор) формира кратки импулси (1ms) – по-къси от периода на максималната честота на измерване (3ms при 9000min-1). 74121 има вътрешна структура, която разрешава само еднократно запускане. Ценер-диодът VD1 ограничава входния импулс до TTL ниво и защитава интегралната схема от отрицателните входни импулси.
    U3 (4518) съдържа два брояча на импулси, като изходите им са в двоично-десетичен код. Входът на първия брояч получава формираните импулси от 74121, като състоянието му се променя по отрицателния фронт. След препълване (преход от 9 към 0), от изхода му /6/ се генерира импулс към входа на втория брояч.Разрешаващите входове /7/ и /15/ дават началото на работа при лог.”0” и нулират броячите при лог. “1”.
    Дешифраторите U4 и U5 (4511) управляват двата активни седемсегментни индикатора с общ катод. При лог. “0” на входове (5), дешифраторите следят състоянието на входовете 1, 2, 6 и 7. При преминаване на вход (5) в лог. “1” (положителния фронт) става запомняне на текущото състояние и това се показва на индикаторите, докато продължава лог. “1” на вход /5/.
    Таймерът U2 – 555 изпълнява управляващи функции и за тази цел генерира правоъгълни импулси с голям коефициент на запълване (>100), като периодът е:
    t1 = 0,7.C6.(R9+R8+R7+RP1), a t2 = 0,7.C6.R7.
    Времето t1 се задава с тримера RP1, като се има предвид, че броя на импулсите за показание “1500” трябва да бъде само 15 при съответстваща честота 50Hz, т.е. t1≈0,33sec.
    Чрез C4 и R6 се получава диференциране на положителния фронт от изхода /3/ на 555 и този импулс е необходим за нулиране на броячите.
    Тъй-като в края на периода t2 (лог. “0”) завършва установяването на показанието в регистър-паметта и в момента на положителния скок на t1 става и запомнянето му се получава противоречие, тъй-като в този момент се нулират броячите. За де се измести във времето нулирането е въведена RC групата C3/R5, която забавя фронта на импулса.
    
     Времедиаграма на сигналите
    Захранването на оборотомера (8÷15)V се подава на U6 – 7805.
    Ако пасивните два разряда “00” на индикаторите получават 5V (това става чрез съединяване с капка припой на двете квадратни пети под R10) инт. схема U6 се натоварва с 140мА, а това изисква охлаждащ радиатор – алуминиева плочка с дебелина > 1.5мм. Ако тези два разряда се захранват от нестабилизираното напрежение, радиатор не е необходим. За тази цел 12V се подава към допълнителния резистор R10, запоен от страната на пистите.
    Резисторите R25÷R28 и мостчето М13 се поставят преди индикаторите. Мостчета М14, М15, М16 се запояват накрая, от страната на пистите на височина над другите спойки.
    Панелът с индикаторите се разполага под прав ъгъл спрямо основната платка, чрез приложената ъглова рейка. Чрез допълнителна рейка-гнездо, тази връзка може да стане разглобяема.
    Мостчетата от управляващата платка се поставят преди цоклите или инт. схеми. Само М2 и М12 се запояват от страната на пистите (последни). M2, M5, M6, M12 трябва да са от изолиран проводник.
    Калибрирането на прибора става най-лесно с ниско напрежение с мрежова честота, като се има предвид, че при масовия случай 50Hz отговаря на показание “1500”. Да не се забравя, че при двупътно изправяне се получават 100Hz и показанието вече трябва да е “3000”.
    При монтиране на прибора трябва да се избягва разполагането на входния проводник над двигателя с високоволтовите кабели. При необходимост да се използва ширмован кабел (ТЧП).
    Забележка: Платката е разположена над индикаторите (от другата страна на десетичните им точки)!
    Допълнение: Оборотомерът фактически се управлява от TTL нивата на входа на чакащия мултивибратор. Показаният входен делител-ограничител има универсално приложение, независимо дали запалването е класическо или електронно, тъй-като на входа на повишаващата бобина (която е вид трансформатор), независимо че другият и край е към +12V или маса, се подават или получават от един и същи порядък. При различните запалвания в бобините има разлика в предавателното отношение.
    При контактните електронни запалвания чрез чукчето и наковалнята се пропуска ток от мощен нискоомен резистор (например 47Ω), свързан към +12V. При този случай може да се използва това ниско напрежение, но трябва R1 да се намали до 1кΩ.
    При безконтактните ел. Запалвания случаите са по-разнообразни. Често се използват датчици на Хол с изходи с TTL нива – тогава няма нужда от входният делител с ценер-диода, но в тези случаи са необходими много повече внимание и добро познаване на ел. Инсталацията на автомобила.
    Цифровият оборотомер реагира веднага на промените на оборотите, т.е. няма “интегриране” както при аналоговите оборотомери със стрелкови системи или светодиоди стълбици .
    

СЪДЪРЖAНИЕ
1. Печатна платка 0304 - 1 бр.
2. Печатна платка 0305 - 1 бр.
3. U1 Инт. схема 74121 - 1 бр.
4. U2 Инт. схема 555 - 1 бр.
5. U3 Инт. схема 4518 - 1 бр.
6. U4, U5 Инт. схема 4511 - 2 бр.
7. U6 Инт. схема 7805 - 1 бр.
8. VD1 Ценер-диод 5.1V - 1 бр.
9. VD2, VD3 Двоен LED индикатор ОК - 2 бр.
10. C1, C8÷C12 Кондензатор 100nF - 6 бр.
11. С2 Кондензатор 22 (27) nF - 1 бр.
12. С3 Кондензатор 100pF - 1 бр.
13. С4 Кондензатор 1nF - 1 бр.
14. С5 Кондензатор 10nF - 1 бр.
15. С6 Кондензатор 220nF - 1 бр.
16. С7 Кондензатор 100µF/16V - 1 бр.
17. RP1 Тример 470 kΩ - 1 бр.
18. R1 Резистор 4,7кΩ/ 0.5(0.25W) - 1 бр.
19. R2 Резистор 470Ω - 1 бр.
20. R3 Резистор 33кΩ - 1 бр.
21. R4 Резистор (20÷24)kΩ - 1 бр.
22. R5 Резистор (22÷47)kΩ - 1 бр.
23. R6 Резистор 150kΩ - 1 бр.
24. R7 Резистор 10kΩ - 1 бр.
25. R8 Резистор 1MΩ - 1 бр.
26. R9 Резистор 910кΩ - 1 бр.
27. R10 Резистор (200÷300)Ω - 1 бр.
28. R11÷R24 Резистор 620Ω - 14 бр.
29. R25÷R28 Резистор (200÷300)Ω - 4 бр.
30. Рейка ъглова 14pin - 1 бр.
31. Рейка ъглова 2pin - 1 бр.
32. Цокъл 16pin - 3 бр.

Фиг. 2 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 3 Монтажна схема
Печатна платка

Фиг. 4 Монтажна схема (платка 0304)
Печатна платка