Релето за време представлява програмируем таймер с аналогов или релеен изход; с възможност за ръчно или външно запускане. Всички настройки се запазват в енергонезависима памет. Чрез конфигуриране от потребителя, могат да се осъществят следните функции:
Фигура 1

   
    Релето има три основни състояния: "Чакане", "Работа", "Програмиране". Бутоните имат различни значения по време на тези състояния и те са показани в Таблица 1:
Състояние\Бутон B1 B2 B3
"Чакане" "Старт" +x10 +x1
"Работа" "Стоп" "Рестарт" "Рестарт"
"Програмиране" "Запис"("Избор x10") "Режим" "Избор"

    При включване на захранването на релето, за около 1s на индикатора се изписва "-". Ако през това време не се натиска някой от бутоните, релето преминава в състояние "Чакане". При него на индикатора се показва последното зададено време на таймера и се чака запускащ сигнал. В този момент може да се направи промяна на зададеното време с бутоните B2("+x10") и B3("+x1"), които добавят единица съответно към десетиците и единиците. Коригираната стойност на времето автоматично се запаметява в енергонезависимата памет.
     След запускащ сигнал на входа "IN" или ръчно с бутон B1(Старт) (моментът означен със "Старт" на фиг. 1) се преминава в състояние "Работа" като в зависимост от зададената функция започва обратно отброяване на паузата или времето на релето. Отброяването започва от зададената стойност, като намалява с единица до достигане на показание "00".
    РЕЖИМ 'А':
    Стартирането при режим А води до започване на обратно броене на зададеното време на релето, като стартирането води до промяна на изхода "Оut". След изтичане на зададеното време релето преминава в състояние "Чакане" и връща "Out" в изходно състояние. Релето остава в състояние "Чакане" за неопределено време до ново стартиране.
  РЕЖИМ 'Б':
    Режим Б започва с отмерване на времето на паузата и без промяна на изходът "Out". Отмерването на паузата се индицира с леко премигване на показанието на дисплея. След изтичане на паузата, автоматично се зарежда времето на релето и започва неговото отмерване, като същевременно изходът "Out" променя състоянието си. След изтичане на времето на релето, "Out" се връща в изходно състояние и релето преминава в режим "Чакане". Релето остава в състояние "Чакане" за неопределено време до ново стартиране.
  РЕЖИМ 'В':
    Режим В е аналогичен на Б, с разликата, че след изтичане на времето на релето, отново започва ново отмерването на паузата и така процесът продължава безкрайно, т.е. релето постоянно се намира в режим "Работа".
  СПИРАНЕ:
    Ако е необходимо прекъсване на режим "Работа", независимо дали в момента се отмерва паузата или зададеното време е необходимо да се натисне и отпусне бутона B1(Стоп). Това води до прекъсване на текущия цикъл, възстановяване на изхода "Out" в изходно състояние и преминаване в режим "Чакане".
  ПРОГРАМИРАНЕ:
    В релето за време е заложено и състояние "Програмиране", чрез което могат да се настроят многобройните му режими на работа, поместени в Таблица 2. За влизане в "Програмиране" в необходимо по времето на индицирането на "-" (след включване на захранването) да се натисне и задържи бутона B1, докато се индицира първият параметър за настройка "t".
B2 - "Режим" B3 - "Избор"
Символ Значение Символ Значение
"t" времева база на времето на релето t0
t1
t2
t3
Секунди
Минути
Часове
Дни
"F" външно запускане F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
полож. фронт
отриц. фронт
F0+авто старт
F1+авто старт
F0+рестарт
F1+рестарт
F2+рестарт
F3+рестарт
"P" състояние на изхода "OUT"след "Старт" P0
P1
P2
P3
лог. "0"
лог. "1"
P0+цикличентакт
P1+ цикличен такт
"Е" множител на времевата база Е0 - Е9 Времевата база = (Е + 1)x0.5s
"tP" продължителност на паузата при тактов режим 00 - 99 B3 <=> x1
B2 <=> x10
"t" времева база на паузата(само ако tP>0) t0
t1
t2
t3
Секунди
Минути
Часове
Дни


    По време на състояние "Програмиране" с бутона B2(Режим) се задава параметърът, който ще се редактира - 't', 'F', 'P' и т.н., a с B3(Избор) - неговото значение. Единствено при задаване на стойността на "tP", тъй-като стойността е двуцифрена, бутонът B1 вместо за Запис служи за промяна на десетиците.
    Променените настройки се запазват единствено след натисне за кратко на B1(Запис), което води до запис на текущата конфигурация в енергонезависимата памет и рестартиране на цялото реле (както при включване на захранването). Записът може да стане във всеки един момент на програмирането (с изключение при настройването на "tP"). Натискането на B2(Избор) по време на настройката на последния параметър ("tP" или "t") е еквивалентно на натискането на B1(Запис).
    При режимите F2 и F3 ("авто старт") релето автоматично се запуска с включване на захранването (след изписването на "-"), без да чака запускащ сигнал.
    При "рестарт" режимите F4 - F7, по време на режим "Работа", всеки нов запускащ импулс (или натискането на "B2" или "B3") води до рестартиране (започване от изходно положение "Старт" фиг. 1) на работния цикъл.
    Множителят на времевата база (параметър "Е") дава възможност за разширяване на времевите диапазони (секунди, минути, часове, дни), въпреки ограничени брой разряди на индикатора. Стойността на множителя се определя по формулата: (e+1)*0.5, където е=[0, 9] е зададената стойност при програмиране. Например: при зададена стойност "Е1" (фабрична стойност) множителят ще е 1, т.е. релето измерва директно секунди, минути и т.н. Ако се зададе стойност "Е0" това води до умножаване на времевата база x0.5: ако е релето е било настроено на 45 секунди, то реално ще отмерва 45x0.5 = 22.5 секунди.
    Стойността на параметърът "tP" - време на паузата определя и функцията на работа на релето. При "tP"=00, т.е. няма пауза, релето работи като "ЗАКЪСНИТЕЛНО РЕЛЕ".
    За "ЗАКЪСНИТЕЛНО РЕЛЕ С ОТЛОЖЕН СТАРТ" очевидно е необходимо задаване на стойност на "tP" > 0 и "P0" или "P1", а за "ТАКТОВО РЕЛЕ": "tP" > 0 и "P2" или "P3".
    В случай, че се зададе стойност на "tP" > 0, то при "Програмиране" автоматично се появява отново параметър "t" веднага след параметъра "tP". С него се задава времевата на база на паузата - секунди, минути, часове, дни. Въпреки, че се бележи със същият символ, параметърът "t" на паузата няма общо с параметъра "t" (който се появява първи при "Програмиране"). С други думи паузата и времето на релето могат да имат различни времеви бази, като примерно паузата да е в дни, а времето на релето в минути. И на двете бази еднакво влияе множителят на времевата база "Е".
    За улеснение на оператора десетичната точка на младшия разряд (единиците) на дисплея е свързана с изход 5 на U1, като с това се индицира промяната на активното състояние на релето.
    Яркостта на светене на дисплея се адаптира автоматично към околната осветеност посредством фототранзисторът VT5. С джъмпер JP1 тази функция може да се изключи и дисплеят да се фиксира на максимална яркост.
     Максималното допустимо захранващо напрежение за изхода ОК e 40V, а максимално допустимият ток - 300мА. Изходът НЯМА защита от късо или напражение в обратна посока.
    За галванично разделяне на входа "In" от захранващия източник се използва оптрон. Той допуска през светодиода от 10-20mA и максимално обратно напрежение Ur<6V. Последователно на входа има вътрешен резитор 1к. Входът "IN" може да се свърже през външен пусков контакт към +Uзахр.
     Релето е изградено на базата на микроконтролер PIC16F630 на Microchip - U1. Тактовата честота на микроконтролера е 4MHz, получена от вътрешния RC генератор. За получаване на еталонна времева база се използва Timer1, към който е свързан кварцът Q1 (32768Hz). Динамичната индикация е реализирана програмно.
    
    ЗАХРАНВАНЕ:
     Реле за време 13М се захранва с (3.3 – 5.7)VDC, като максималната консумация е 20мА. С външна батерия (акумулатор) може да се осъществи буферно захранване при отпадане на външното, като консумацията от батерията е 1мА. В този режим няма индикация, но микроконтролера продължава да работи в зададения му режим. След възстановяване на външното напрежение индикациите ще започнат да показват текущото състояние. За да няма и консумация от батерията (при наличие на външно захранване) е необходимо 2.7 < Uбат < Uзахр!
        
ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй-като само бутонът B1 е оперативен, а другите се изпозлват за програмиране, в случаи когато не е желателно потребителя да променя настройките на релето може на панела да се изведе само B1, а другите да се монтират с по-къса дължина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо да се изключи индикаторът (с цел пестене на енергия при захранване от акумулатор) най-лесно това се постига с премахване (може да се отсекат изводите) на фототранзистора. С джъмпера JP1 ще може да се включва при необходимост.Схема на входно-изодните вериги
Печатна платка, страна елементи


Принципна схема на входа IN с галванично разделяне (оптрон)


Принципна схема на изхода Out (отворен колетор 40V/300mA)