Описание

Предлаганото устройство за автоматично включване на фаровете на автомобила представлява компаратор и мощен MOSFET ключ (200W/74A), позволяващ директна комутация на лампите без допълнителни релета. Типичният начин на свързване на оперативното +12V е след контактния ключ. За да се избегне едновременната работа на "дълги" и "къси" (при лампа H4) е предвиден вход DIS за блокиране с +12V (от "габаритите" или "дългите"). След изключване на контактния ключ лампите остават включени няколко секунди. За включване на светлините трябва да се първоначално изпълнени двете условия: да е изтекло времето t=10s и Uакум. да е >=13.2V (след запалване на двигателя). След това MOSFET ключът се самозадържа и не зависи повече от напрежението на акумулатора.

     Технически данни
Включване при Uакум. >= 13.2V след времезакъснението
Консумация при изключен контактен ключ: 1.5mA
Времезакъснение:~10s (20, 50s по заявка)
Време на възстановяване на закъснителната верига: 0s
Вход DIS за изключване: задейства се с +12V (висящ или към "-" не действа)
Допустима изходна мощност: 110W (2x55W).

Забележка: Ако възникне проблем с недостигане на необходимото ниво на напрежението в автомобилната инсталация при работещ двигател (Uинст.<13.5V) трябва да се намали напрежението на задействане на релето. Това става с промяна на стойността на R5 (2k 1%): даването му на късо ще намали нивото с 1V, а замяната му с 1k 1% - ще намали прага с 0.5V.

4

+12VPower

червен

5

Към лампи

ж. зелен

2

+12V к. ключ

кафяв

1

-12V (маса)

син

3

+DIS

черен

 

Фиг. 1 Монтажна схема
Принципна схема