Този модул вече не се предлага, но е заменен с нов и усъвършенстван модел "ШИМ РЕГУЛАТОР тип PWM4-40"!

Предназначение: Предназначението на този регулатор е захранване на постояннотокови товари: лампи, универсални колекторни двигатели, високомоментни ел. двигатели, нагреватели, електрохимични процеси, разлагане на вода за „Браун газ“. Импулсното регулиране (ШИМ) се реализира в широк диапазон с използване на мощни MOSFET транзистори.

Технически данни

- Захранване: 11-40VDC

- Диапазон на регулиране на ШИМ: 5 - 95%

- Максимален ток: 10А, 20А, 40А (според модела)

- Работна честота: 250Hz

Описание: Регулирането става с промяна на стойността на резистор от 0 до 10kOм (+-10%), съответстващо на ШИМ от 5 до 95%. Фабрично не е поставен резистор за определяне на коефициента и той е на максимална стойност.

Трябва да изберете регулирането според Вашите нужди, като са възможни три случая на регулиране:

1) задаване на твърд коефициент на регулиране чрез запояване на подходящ резистор между точките 'P';

2) използване на потенциометър 10kOм (с евентуален последователен допълващ резистор 1кОм). За закрепване на потенциометър 'Pot16' върху капака на кутията е необходим отвор ф7мм. Може да се използва и многооборотен линеен тример потенциометър за печатен монтаж.

Свързване: Използват се задължително проводници с голямо сечение (2.5мм2) за силовите връзки към т. 3.1 и 3.2 за входния минус и т.2.2 към товара. При МR-40 това трябва да става с по два проводника 2.1 и 2.2.

Захранващият „+“ на Uвх. да бъде директно към товара. Проводникът „+“ към т.1 може да бъде по-тънък.

Диодът VD4 (5A) е за предпазване на транзисторните ключове от сaмоиндуктираните пикови напрежения от индуктивностите на проводниците и товара.

Свързващите проводниците към 3.1 и 3.2 да се запояват върху платката (двустранно).

Окончателно капакът на кутията може да се залепи със секундно лепило.

Забележка: Устройството може да се използва за регулиране на 48V двигател ако се направят следните промени: C1=470uF/63V, C2=100nF/100V, VT5=BD139, VT1-Vt4=IRF3207Z (URFS4310Z), R1=10k, VD4=5100 (5A/100V).

Забележка: За управление на DC електродвигатели зададената честота от 250Hz осигурява "прекъснат" режим на токова модулация. За осигуряване на непрекъснат режим, честотата трябва да се избира в зависимост от двигателя (експериментално). За 5kHz: върху R3 се поставя паралелно 47k, C6=22nF, C5=10nF. За 1.5kHz: R3 = 100k, C6=47nF, C5=10nF.

Забележка: Диодите на платката, паралелни на товара, са предназначени да неутрализират самоиндуцираните напреженови пикове от свързващите проводници към активен товар. При индуктивен товар е задължително поставянето в обратна посока, непосредствено върху товара, на външни диоди за "свободен ход" с подходяща мощност (напр. Шотки диоди MBR10100 или MBR20100)!!!Фиг. 1 Принципна схема за тип MR-40
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема
Печатна платка