Предназначение: За плавно регулиране напрежението върху променливотокови товари (фазово урпавление) – лампи, нагреватели, колекторни ел. двигатели и др.

Технически данни

- Захранване: 220VАC

- Максимален ток нsа товара: 12А, 16А (с външен радиатор)

- Симистор с изолиран корпус

- Диапазон на регулиране: <10V до >210VAC

- Размери на платката: 17х22мм

Описание: Схемата представлява симисторен фазов регулатор с управляващ прибор „Симетричен еднопреходен транзистор“, реализиран по еквивалентна схема.

За регулиране на ниски напрежения резистор 100kОm трябва да се намали съответно 12VAC-750Om; 24VAC-1kOm; 36VAC-2.2kOm; 48VAC-4.7kOm.

Ако не е необходим диапазона в частта му на ниските напрежения, потенциометърът може да се шунтира с допълнително съпротивление 220kOm.

Регулиране оборотите на колекторни универсални електродвигатели (от битови прибори) изисква премахването на противосмутителният им филтър. Друга възможност на свързване на регулатора е вътрешно между възбудителна намотка и съответната четка.

И още нещо за фазовото управление ...

    I) Управлението на лампи с нажежаема жичка (и за прав, и за променлив ток) има една особеност, която е добре да се знае. В момента на включването на студена лампа, съпротивлението на жичката е 10-15 пъти по-ниско от номиналното при работна температура. Резултантният пиков ток е опасен, както за механични контакти (реле), така и за полупроводников ключ.

При захранване с AC напрежение има два крайни случая:

а) включване в момента на преминаване през „нула“ на синусоидата. Тогава пусковият ток е само 2 пъти по-голям от номиналния;

б) включване в момента на максимума на синусоидата – това е най-тежкият случай.

Ударният ток спада след всяка следваща полувълна и обикновено след 100мS (5 периода) достига номиналния.

    II) Фазово регулиране е безпроблемно за универсалните колекторни ел. двигатели.

    Регулирането на оборотите на асинхронните двигатели с екранирани полюси (главно вентилатори) обаче е проблемно, тъй-като има значително фазово изоставане на тока от напрежението. Задоволителни резултати се получават като се компенсира част от индуктивния характер на товара чрез паралелно включена на него последователна RC група R=240R/1W, C=330nF/275VAC. Това е изпълнено в регулатор модел RPH17-12.

    При двигатели с мощност >50W кондензаторът трябва да се увеличи до 1uF/275VAC.

    По този начин може да се управляват и двигател за вентилатор, тип асинхронен с работен кондезатор,

    III) Особено интересен е ефекта при успешно фазово управление в първичната намотка на мрежови трансформатори. Освен посочената по-горе RC група е необходимо към намагнитващия ток на празен ход (с индуктивен характер) да се добави и ток с активен характер към вторичната намотка (120-240R/2W и ток >100мА). За постигане на по-голям диапазон на регулиране е необходим по-голям активен товар.

 

      За използване на устройството с по-голям товарен ток може да се закупи допълнително охлаждащ радиатор:

Модел Разс. мощност Цена
 

0.25


Тип "R04A"
45x25x14
4W 0.70лв

Тип "R15A"
50x60x23
15W 2.10лв