"НЕОМОНТАНА" предлага на любителите на електрониката мощен нискочестотен усилвтел клас "АВ", реализиран със интегралната схема TDA7294. Тя е изградена на базата на биполярни и MOS транзистори и благодарение на това се получава голяма изходна мощност. От два усилвателя може да се получи стерео или мостово моно изпълнение с увеличена мощност.
    Основните технически характеристики на TDA7294 са:
      - широк обхват на захранващите напрежения: от ±10 до ±40V;
      - изходна синусоидална мощност 70W (0,5% изкривявания) при захранване: Us=±35V при Rт=8oM, Us=±27 при Rт=4oM;
      - изходна музикална мощност 100W (10% изкривявания) при захранване: Us=±38V при Rт=8oM, Us=±29 при Rт=4oM;
      - хармонични изкривявания (при Pизх=0,1 до 50W): <0,1%;
      - максимално усилване (без ОВ): 80dB (10000 пъти);
      - минимално усилване (с ОВ): 24dB (16 пъти);
      - максимален моментен изходен ток: 10А;
      - ток на покой: 30mA;
      - възможност за преминаване в режим "изключен входен сигнал" ("mute") и чакащ режим ("stand-by") с консумация под 3mA;
      - разсейвана мощност при Т°корпус=70°С: 50W;
      - термично съпротивление: 1,5°C/W;
      - максимална температура на структурата: 150°С;
      - термична защита и защита от късо на изхода;
    За оразмеряването на радиатора (и на захранващия източник) обикновенно се приема, че средната изходна мощност е една десета от максималната изходна мощност при коефициент на хармнични изкривявания 10%. Така например, ако максималнта изходна мощност е около 200W (при Us=±40Vи Rт=4oM) средната 20W, ще получим, че разсейванта мощност е около 65W. Вземайки в предвид термичното съпротивление на схемата (около 1,5°C/W), максималната температура на кристала (150°С) ще се получи необходимост от охлаждащ радиатор с термично съпротивление 0,038°C/W (при околна температура 50°С). Tъй-като това е практически недостижимо, то изходната синусоидална мощност не трябва да надвишава 50-60W без принудителнио охлаждане. При Us=±27, Rт=4oM се получава максималната разсейвана мощност 38W при Pизх=50W ,  а при Pизх=20W , Us=±35, Rт=8oM тя е 32W.
     Всичко казано по-горе се отнася само за случая на продължителна синусоидална изходна мощност. На практика се работи с музикален сигнал, при което средната разсейвана мощност е значително по-малка. Подходящ радиатор в този случай е българският профил No.339, разположен вертикално и с дължина не по-малка от 100mm. Топлинният режим на схемата ще се облекчи значително, ако допълнително се монтира вентилатор и това може да позволи получаване на музикална мощност до 100W. Радиаторът ще е свързан чрез корпуса на интегралната схема към минуса на захранването (-Us).
     В случай, че не се използват възможностите на схемата за маломощно управление на усилвателя (например чрез външния ключ S), то на мястото за свързването му (точки S на платката) се поставя мостче и захранването се управлява чрез мрежов ключ.
    На фиг.1 е дадена схемата и начина на свързване на усилвателя към външното захранване. Захранвaщите проводници трябва да са максимално къси и със сечение 1мм2. Задължително е проводниците за маса да се свързват в обща точка на захранването. Резисторите R, свързани паралелно на филтриращите кондензатори С, осигиряват постоянен товар на изправителя с цел да не се повишават захранващите напрежения. Примерна стойност за R: 300oM/5W. Мощността на мрежовия трансформатор трябва да е в съответствие с мощността на усилвателя.
    Умишлено не предлагаме стерео (или мостов) вариант на една платка  за да не се влошава охлаждането от близостта на интегралните схеми.
    На фиг.2 е показано мостово свързване на два усилвателя, което е подходящо в случаите на ограничено захранващо напрежение или по-високоомен товар (8, 16oM). При зхаранващо напрежение Us=±25V и Rт=8oM се получава максимална изходна мощност от 150W, а при Us=±35V и Rт=16oM - 170W. Интересен е случаят при Us=±13V и Rт=4oM, който е подходящ за вграждане в автомобили (с използване на съответен инвертор) и води до изходна мощност около 70W.
    При мостовия монтаж на мястото на C7 се поставят мостчета и на двете платки, a входа на платка II се дава на маса. Ако се използват режимите "mute/stand-by", то управляващите вериги трябва да се комутират едновременно (например с двоен ключ).
    Усилването по напрежение на усилвателя се определя от отношението R7/R8. При R7=22koM, R8=680oM усилването е 32,5 пъти, което означава, че необходимото входно напрежение за получаване на пълна изходна мощност (70W/4oM) е около 600mVeff. Най-лесно усилването се променя чрез стойността на R2, но тя не трябва да се намалява значително тъй-като това ще доведе до спад в ниските честоти. Резисторите R2 и R10 трябва да имат същата стойност като R7.
    Озвучителните тела са защитени схемно от преходните процеси при включване на захранването, но не и от постоянно напрежение в следствие на пробиви в крайните транзистори. За тази цел успешно може да се използва предлаганата от нас "Защита на озвучителни тела" (kit75).
 
ВАЖНО! Преди да пристъпите към включване на усилвателя, моля прочетете внимателно:
>> Инструкция за пускане на усилвателя <<

 
СЪДЪРЖAНИЕ
1.  Печатна платка 04211 бр.
2. U Интегрална схема TDA72941 бр.
3. D1Диод 1N41481 бр.
4. C1Кондензатор (0,47 - 2,2)1 бр.
5. С2, С6Кондензатор 150 (220)nF2 бр.
6. C3Кондензатор КЕА 22,0/35V1 бр.
7. C4, С5Кондензатор КЕА 10,02 бр
8. C7Кондензатор КЕА (22 - 47)1 бр.
9. C8Кондензатор 100nF1 бр.
10. C9 Кондензатор 2.2nF 1 бр.
11.R1Резистор 2,2кoM1 бр
12. R2, R7, R10Резистор (20 - 33)кoM3 бр.
13. R3Резистор 1кoM1 бр.
14. R4Резистор (20 - 24)кoM1 бр.
15. R5Резистор 33кoM1 бр.
16. R6Резистор 10кoM1 бр.
17. R8Резистор 680oM1 бр.
18. R9Резистор (10 - 15)oM/0,25W1 бр.


Фиг. 1 Принципна схема
Принципна схема

Фиг. 2 Монтажна схема


Фиг. 3
Схема на свързванеМонтажна схема (стар вариант 9917)
Печатна платка
Снимка на сглобен модул