ИНСТРУКЦИЯ
    за пускане на "УСИЛВАТЕЛ 7" с TDA7294


    
    
    1. Най-напред съберете захранващия източник съгласно фиг. 1:
    - трансформатор с две намотки и средна точка: за товар 4Ω - 2x21V, за 8Ω - 2х26V; мощност 250VA за два усилвателя (стерео);
    - кондензатори C за два усилвателя: 22000µF/40V;
    - товарни резистори R - 300Ω/5W;
    - схема грец: >5A/100V или >3А за моно.
    Изходните напрежения върху всеки кондензатор трябва да бъдат 27V за 4Ω и 35V за 8Ω.
    
    ВНИМАНИЕ! Двуполярното захранващо напрежение да се подава само едновременно! Всеки срив на едно от напреженията води до разрушаване на интегралната схема.
    
    2. Свързването на монтирания усилвател да става съгласно фиг. 1 - всички връзки "маса" да бъдат направени в общата точка на двата кондензатора.
    Преди това измийте платката със спирт или коресилин от страната на спойките и я проверете внимателно.
    Входният сигнал е по-удобно да бъде свързан в т.2, а т.1 да се присъединява към общата маса.
    Ключът S задължително трябва да е превключващ - в изходно състояние т. S (към R3 и вход 9 и 10 на инт. схема) трябва да е свързан с маса, за да може кондензаторите C4 и C5 бързо да се разреждат до ниско ниво. За включване на усилвателя (след подаване на захранващите напрежения) с ключа се съединяват двете точки S (виж монтажния чертеж). Използването на ключа за режима S е препоръчително, тъй-като всяко включване с него води до забавено подаване на напрежение на крайното стъпало в инт. схема. Това облекчава тежкия пусков режим на работа и повишава надеждността на усилвателя.
    ВНИМАНИЕ! Охлаждащият радиатор е свързан чрез извод 8 на инт. схема към отрицателното захранващо напрежение и всеки ел. контакт на радиатора с маса е късо съединение за -Uзахр.
    
    3. Първото включване (без товар и с даден на късо вход) може да стане с понижено мрежово захранващо напрежение (напр. 110V от автотрансформатор). Изход 5 на интегралната схема трябва да има нулево напрежение спрямо маса.
    Включването и изключването на веригата за входен сигнал да става при изключена връзка S (или общо захранване).
    
    4. При подаването на тестов сигнал от тон-генератор с висока честота (над 10кHz) и голяма изходна мощност се претоварва резистора R9. В реални условия, поради спецификата на звуковата картина, не съществува такава опасност.
    
    5. Въпреки че инт. схема има вградени различни видове защити, препоръчваме Ви да не ги проверявате принудително, особено многократно и за кратко време. Тяхното предназначение е за единични, аварийни случаи.
    
    6. Не забравяйте, че структурата на интегралната схема TDA7294 е силно натоварена топлинно, независимо от външното охлаждане и обявяването на мощност 100W (освен като пикова, звукова мощност) може да има само рекламен характер.
    Цитираното от различни източници захранващо напрежение ±50V е пределно допустимо без товар и не трябва да се използва в реални условия.
    
    7. С оглед на горепосоченото, Ви препоръчваме, след успешното крайно пускане на усилвателя да не правите понататъшни експерименти, проби, усъвършенствания, тъй-като най-често това води до грешки и разрушаване на инт. схема.
    Ако все пак имате непреодолимо желание за "изследователска работа", то използвайте усилвателя с TDA2005!
    
   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако при някои партиди на инт. схема TDA7294 се получава самовъзбуждане при ниски честоти, да се постави кондензатор 470pF-2.2nF на входа на усилвателя към маса. Най-лесно това може да се реализира с използването на SMD кондензатор, запоен директно върху съответните писти.


>> Обратно към описанието на "Усилвател 7"

29.05.2003г.